(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-25

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2022 M. METINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

I. BENDRA INFORMACIJA

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (toliau – DPJC) – tai savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija įkurta 1994 m. VĮ Registrų centre įregistruota 1995 m. kovo 19 d., įmonės kodas 293115080, buveinė Darželio g. 11-58, Klaipėda.

DPJC misija. Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės savybes.

DPJC vizija. Novatoriška, puoselėjanti savanorystės idėją, atvira visuomenei nevyriausybinė Klaipėdos regiono organizacija, turinti savo švietėjiškos veiklos modelius – bendravimo, integracijos, skatinančius įvairaus amžiaus bendruomenės narių socialinę kompetenciją ir aktyviai juos propaguojanti Lietuvoje.

DPJC sudėtis:
Dalininkai. DPJC dalininkų skaičius praėjusių metų pabaigoje (2021.12.31) – 2 fiziniai asmenys – prelatas Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ, finansinių metų pabaigoje (2022.12.31) – 1 fizinis asmuo – kun. Algis Baniulis SJ.

Valdybos nariai. Valdybos narių skaičius praėjusių metų pabaigoje (2021.12.31) – 5 fiziniai asmenys -prelatas E. Putrimas – pirmininkas, prof. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė, Violeta Bružienė, Vita Kilišauskaitė, finansinių metų pabaigoje (2022.12.31) – 4 fiziniai asmenys.

Patariamosios valdybos nariai. Dr. Donatas Lengvinas, Danguolė Leonora Misiukonienė, Vytautas Rašinskas.

Darbuotojai. DPJC dirbo 9 etatiniai darbuotojai, iš jų administracijoje – 3 (vadovas, buhalterė, valytoja), Vaikų dienos centre – 4 (socialinė darbuotoja - koordinatorė, socialinės darbuotojos padėjėja, užimtumo specialistė, psichologė), iki birželio 21 d. Big Brothers Big Sisters programoje– 2 (soc. pedagogė ir psichologė). 9 darbuotojai dirbo projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“, iš jų 5 –  dirbantys DPJC, 4 – nedirbantys DPJC.

2022 metų vidutinis DPJC darbuotojų skaičius – 13.

Savanoriai. 2022 metais DPJC pagal savanoriško darbo sutartį dirbo 33 savanoriai ir savanoriškai
veiklai paskyrė 1830 valandų.

DPJC veikiančios programos:

1. Vaikų dienos centras „Sraigė“ (toliau – VDC). Tikslas – vykdyti vaikų, augančių krizę patiriančių šeimose, socializaciją, ypatingą dėmesį skiriant vaikų kasdienių įgūdžių ugdymui, smurto ir psichologinių krizių prevencijai bei intervencijai, atkreipiant dėmesį į vertybių sistemos formavimą, įvairių gebėjimų ugdymą ir dvasinės sveikatos stiprinimą. VDC teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos (paslaugų pirkimo sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija).
Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas sudaro:
1) informavimas (reikalingos informacijos apie teikiamas paslaugas ir pagalbą suteikimas);
2) konsultavimas (pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų).
3) tarpininkavimas ir atstovavimas (pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
4) bendravimas ir bendradarbiavimas (pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas
sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
5)  maitinimas;
6) kasdienių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti (motyvuoti) kuo didesnį savarankiškumą: teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, planuojant, apsiperkant, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (atliekant asmeninės higienos, savitvarkos (namų ruošos), buitinius darbus bei bendraujant ir pan.).  
7)  darbinių įgūdžių ugdymas (savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.)
8)  sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant ir kurias teikiant vaikai ir jų šeimos gali bendrauti, dalyvauti įvairiose veiklose ir šventėse ir priklausyti bendruomenei), tokios kaip:
     a. pagalba pamokų ruošoje;
     b. užimtumo, renginių, kelionių organizavimas;
     c.  žalingų įpročių, smurto ir patyčių prevencija;
     d.  saviugda ir savianalizė;
9)  Psichologinė pagalba (individualios konsultacijos vaikams,
individualios konsultacijos tėvams, grupinės konsultacijos vaikams ir jų tėvams, stebėsena, anamnezės, prevenciniai užsiėmimai ir kt.).

2. Big Brothers Big Sisters (toliau – BBBS). Tikslas – teikti emocinę paramą pagal BBBS prevencinę mentorystės programą 7- 17 metų vaikams išgyvenantiems įvairias krizes. Jos esmė – savanoriškas vieno suaugusio, Didžiojo Draugo, bendravimas su vienu Mažuoju Draugu (7 – 17 metų vaiku). Vaikas, vienas iš tėvų/globėjų ir savanoris pasirašo draugystės sutartį, kuri trunka metus. Tokia sutartimi vaikas ir savanoris susitaria susitikti vieną kartą per savaitę ir praleisti kartu ne mažiau dviejų valandų.

3. Sniego Gniūžtė. Laikinai sustabdyta dėl savanorių trūkumo.

II. VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGA 2022 METAIS
2.1. Paslaugų teikėjai. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas 2022 metais teikė DPJC dirbantys: pedagogė, socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja-koordinatorė, socialinės darbuotojos padėjėja, psichologė, užimtumo specialistė. VDC darbuotojai šiais metais tobulino profesines kompetencijas ir tam skyrė 300 ak. valandų.
2.2.  Paslaugų gavėjai. 2022 metais vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos buvo suteiktos 44 vaikams, iš kurių: 34 vaikams iš krizę patiriančių šeimų ir 10 vaikų, kuriems paslaugos teikiamos remiantis tvarkos aprašo 9 punktu. 2022 metais suteiktos paslaugos – 16 vaikų, nutrauktos paslaugos – 16 vaikų.
2.3.   Suteiktos paslaugos:
2.3.1. Informavimas. Informavimo paslauga buvo teikiama visiems suinteresuotiems DPJC Vaikų dienos centro paslaugomis. Informavimo paslauga buvo teikiama kontaktiniu ir nekontaktiniu būdu, t.y. atvykstant pokalbiui bei informuojant telefonu ir elektroniniu paštu. Informavimo paslaugos buvo teikiamos ir VDC lankančių vaikų tėvams informuojant apie tėvų susirinkimus, vykstančius renginius, pastebėjimus ir pokyčius vaiko elgesyje.
2.3.2. Konsultavimas. Konsultavimo paslaugas teikė šie specialistai: socialinis pedagogas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėja, psichologė. Konsultacijos vaikams vyko kontaktiniu būdu pagal poreikį, pastebėjus tam tikrus sunkumus ar kylančias problemas. Individualios konsultacijos tėvams vyko tiek atvykus pokalbiams, tiek telefonu pagal poreikį, pastebėjus tam tikrus sunkumus, problemas arba besikreipiant tėvams/vaiko teisėtiems atstovams jų iniciatyva. Konsultacijos tėvams vyko ir grupėje, aptariant bendrus VDC darbuotojams aktualius klausimus.
2.3.3. Tarpininkavimas ir atstovavimas. Sprendžiant problemas buvo tarpininkaujama tarp vaiko ir jo šeimos narių, tarp vaiko tėvų/teisėtų atstovų ir švietimo įstaigų, vaiko tėvų/ teisėtų atstovų ir sveikatos priežiūros įstaigų.
2.3.4. Bendradarbiavimas. Sprendžiant vaiko gerovės klausimus buvo glaudžiai bendradarbiaujama su BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centro socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, švietimo įstaigų socialiniais pedagogais ir klasių auklėtojais, Klaipėdos miesto policijos komisariatu.
2.3.5. Maitinimas. Vaikai kasdien gavo maitinimą: priešpiečiai ir pietūs (karštas patiekalas ir sriuba).
2.3.6. Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Vaikų kasdieniai įgūdžiai ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose. Kasdienės savitvarkos veiklos: stalo dengimas, maisto išdalinimas, indų plovimas, daiktų sudėjimas į vietą, tvarkos palaikymas, rūbų ir avalynės priežiūra, rankų plovimas, mandagus elgesys ir bendravimas. Organizuojami ir tiksliniai užsiėmimai: kulinariniai (mokoma gaminti: skaityti receptus, sverti produktus, naudotis buities prietaisais), savitvarkos (mokoma prižiūrėti savo aprangą, skalbti) asmeninės higienos (mokoma prižiūrėti plaukus, nagus, odą, skatinamas reguliarus prausimasis po dušu ir kt.), socialinių gebėjimų ugdymo (ugdomas gebėjimas pažinti save ir kitus, pažinti emocijas, spręsti konfliktus, megzti ryšį, dirbti komandoje ir individualiai ir kt.), saugaus elgesio (ugdomas saugus elgesys gatvėje, prie vandens telkinių vasaros ir žiemos sezono metu ir kt.).
2.3.7. Darbinių įgūdžių ugdymas. Vaikų darbiniai įgūdžiai ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose. Siūlomas platus spektras darbinių veiklų: darbelių, rankdarbių, gėlių priežiūros, patalpų, aplinkos tvarkymo ir kt.
2.3.8.  Sociokultūrinių paslaugų teikimas. Pagalba pamokų ruošoje. Mokslų metų laikotarpiu kiekvieną dieną laiku nuo 14:00 iki 15:30 val. dėmesys skiriamas pamokų ruošai. Pastebėtos problemos: vaikų motyvacijos stoka, dėmesio koncentracijos stoka, vengimas atsinešti kuprinę ir priemones, negebėjimas atlikti pamokų ruošą be individualios pagalbos. Daugelio vaikų mokymosi rezultatai yra žemi, todėl reikalingas ypatingai didelis dėmesys. Užimtumo, renginių, išvykų organizavimas. Laisvalaikio užimtumas organizuojamas atsižvelgiant į labiausiai pasiteisinusias veiklas, taip pat įtraukiama naujų, anksčiau nebandytų. Pastebėta, kad labiausiai pasiteisino nauji, interaktyvūs užsiėmimai taip pat individualizuotos veiklos. Pavasarį ir rudenį vyko dailės – smėlio ir muzikos terapijos užsiėmimai vaikams. 2022 m. vyko šios veiklos:
Sausio mėn. per Trijų Karalių šventę vaikai nupuošė  Kalėdų eglutę, Šv. Brunono bažnyčioje vyko susitikimas su pranciškonu br. Jaroslavu OFMConv., kurio metu kalbėta apie prakartėlės prasmę.
Sausio 13-osios įvykius prisiminė dalyvaudami proto mūšyje skirtame „Laisvės gynėjų dienai“ paminėti. Akcentuotos taisyklės ir saugus elgesys žiemą.
Vasario mėn. buvo minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena, šventėme Šv. Valentino dieną. Šį mėnesį buvo akcentuota meilė kitam ir artimiesiems, karo Ukrainoje kontekste. Aptarta laisvės svarba gyvenime ir pagalbos suteikimo prasmė.
Kovo mėn. paminėtos: Lietuvos vardo diena, Kovo 11-oji - vaikai karpė laisvės balandžius, Žemės diena- sėjo prieskonines žoleles. Taip pat skatintas fizinis aktyvumas - vaikai važinėjosis paspirtukais, prisimintos vaikų teises ir pareigos.
Balandžio mėn. paminėtos: Šv. Velykos - vaikai margino kiaušinius vašku ir svogūnų lukštais, vyko „Margučių ridenimo varžybos“, Tarptautinė šokio diena - su vaikais kalbėta apie savivertę, pagarbą ir jos esmę. Vestas elektroninių patyčių prevencijos užsiėmimas.
Gegužės mėn. buvo minima šeimos diena, kalbėta apie šeimos svarbą, tarpusavio ryšių  prasmę, akcentuotos vaikų ir tėvų teisės ir pareigos. Minėjome Šv. Florijono - ugniagesių globėjo dieną, Tarptautinę Europos Sąjungos dieną, kurios metu kūrėme jos vėliavą aplikacijos būdu.
Birželio mėn. atšvęsta Vaikų gynimo diena, ji organizuota pas draugus LPF „Dienvidis“. Vyko užsiėmimai saugiam elgesiui gatvėje, prie vandens telkinių prisiminti. Savanorė iš Ukrainos vedė istorinių šokių užsiėmimus. Vaikai daug laiko praleido prie jūros, parkuose, miesto žaidimo aikštelėse, pramogavo „Kar kar“ parke. Vyko muzikos terapija, dailės-smėlio terapija vaikams, sporto užsiėmimai „Atvirų jaunimo erdvių“ sporto salėje, psichologo užsiėmimai, rankdarbių gaminimas, kulinariniai užsiėmimai, viktorina planetos išsaugojimo tema. Vaikai kartu su tėveliais dalyvavo šeimų išvykoje į Nidą, kurios tikslas – stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšį. Liepos mėn. vyko laukiamiausias metų įvykis – vaikų vasaros stovykla „Draugystės korys-2“ (5 d.), jos tikslas – turiningas laiko praleidimas per atostogų, organizuotos įvairios aktyvios, prevencinės, pramoginės veiklos. Stovykla vykdyta Klaipėdos miesto savivaldybės ir DPJC lėšomis. Taip pat vaikai dalyvavo išvykose prie jūros, į Klaipėdos senamiestį, parkus, vyko orientacinės varžybos. Prasidėjus patalpų remonto darbams vaikai lavino darbinius įgūdžius prisidėdami prie patalpų atnaujinimo darbų. Taip pat dalyvavo miego terapijoje, žiūrėjo ir aptarinėjo filmus, dalyvavo fizinio aktyvumo užsiėmimuose.
Rugpjūčio mėn. sveikinome Klaipėdą su 770-uoju gimtadieniu, vykome pramogauti prie jūros, į „Kar Kar“ parką, Klaipėdos senamiestį. Klaipėdos miesto bendruomenės pareigūnė vedė prevencinę paskaitą apie nepilnamečių nusikaltimus ir jų pasekmes, alkoholio, narkotikų ir rūkymo žalą. Vykome į policijos komisariatą, kur pareigūnė supažindino su policijos darbu, patalpomis, apsilankėme policijos muziejuje. Vyko meniniai užsiėmimai: papuošalų gamyba, spalvinome mandalas ir kt. Vykome į šeimų išvyką su baidarėmis, joje buvo siekiama sustiprinti šeimų tarpusavio ryšį ir pasitikėjimą vienas kitu, veikti komandoje.
Rugsėjo mėn. buvo minima Rugsėjo 1-osios šventė, akcentuotos taisyklės, dienotvarkė. Prasidėjus mokslo metams daug dėmesio skiriama pamokų ruošai, vyko prevencinė paskaita patyčių tema, kūrybiniai, kulinariniai, sportiniai užsiėmimai, muzikos, dailės-smėlio terapija. Vaikai darbinius įgūdžius lavino padėdami tvarkyti remontuojamas patalpas. Šeimos vyko į ekskursiją į Telšius, vaikai kartu su tėveliais skaičiavo meškas ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Kaukas“.
Spalio mėn. vyko kūrybiniai darbeliai iš rudeninių lapų, langų puošyba rudens tema, vykdyti kulinariniai, sportiniai, meniniai užsiėmimai., muzikos terapija, dailės-smėlio terapija. Spalio 14-15 dienomis paaugliai savanoriavo Maisto banko akcijoje. Praktikantės iš užsienio vaikams padėjo lavinti anglų kalbos žinias. Įvairių relaksacijų ir meditacijų metu vaikai atsipalaidavo ir gerino savo emocinę būklę.
Lapkričio mėn. mergaitės dalyvavo lytiškumo seminare „Ciklo šou“. Taip pat buvo švenčiama pyragų diena – vaikai kepė obuolių pyragą. Buvo gaminamas Advento vainikas, puošiamos patalpos Kalėdoms, rašomi laiškai Kalėdų seneliui. Vaikai dalyvavo psichologės grupiniame užsiėmime “Kaip aš šiandien jaučiuosi?”. Penktadieniai skiriami filmų peržiūrai ir moralinių dilemų aptarimui.
Gruodžio mėn. dėmesys skirtas patalpų puošimui: karpyti rankdarbiai, daromos dekoracijos: snaigės, žibintai, eglutės žaisliukai. Vaikai puošė Kalėdinę eglutę, gamino Kalėdų paštą, Taip pat akcentuotas dėmesys saugiam elgesiui gatvėje ir prie užšalusių vandens telkinių prisiminti. Šeimos vyko į edukacinį užsiėmimą “Eglutės žaisliuko gamyba” į Veiviržėnus, kur buvo supažindinami su eglutės puošimo ir senosiomis švenčių tradicijomis. Prieš Šv. Kalėdas vaikai kepė kūčiukus, kuriuos gražiai supakavo ir su šilčiausiais linkėjimais padovanojo „Dienvidžio“ VDC draugams. Šventinėje  popietėje brolis pranciškonas
Jaroslavas priminė Šv. Kalėdų prasmę, priminė krikščioniškąsias tradicijas ir vertybes, meilės artimajam ir dalijimosi gerumu svarbą.  Gruodžio 23 d. vyko Šv. Kalėdų šventė, jos metu vaikai vaišinosi, gavo gerumu besidalijančių žmonių dovanas, o šventės kulminacijoje vaikus pasveikino meškinas Tedis. Sociokultūrinės paslaugos šeimoms. 2022 m. skirtas dėmesys ryšiui tarp tėvų ir vaikų atkurti ir stiprinti - organizuojamos išvykos. Birželio mėn. Šeimos vyko į ekskursiją į Nidą, liepą vyko žygis baidarėmis, rugsėjo mėnesį – į Telšius, gruodį – į Veiviržėnus. Siekiant tėvų supratimo ir stiprinimo buvo organizuojami terapiniai užsiėmimai tėvams. Tėvai dalyvavo šokio – judesio bei dailės ir savianalizės terapijos užsiėmimuose.
2.3.9. Psichologinė pagalba. Vaikai ir jų tėvai buvo konsultuojami atsižvelgiant į vaikų emocinę ir psichologinę būseną:
-  Individualios konsultacijos vaikams – 165;
-  Individualios konsultacijos tėvams (kontaktiniu ir nekontaktiniu būdu) – 54;
2.4. Motyvacinė sistema vaikams. VDC veikė motyvacinė sistema vaikams – skatinamas teigiamas vaikų elgesys, pagarbus bendravimas, pamokų ruoša, aktyvus įsitraukimas į veiklas. Vaikai renka taškus, kuriuos gali iškeisti į norimus daiktus. Tokia motyvacinė sistema skatina koreguoti netinkamą elgesį ir mokytis finansinio raštingumo.
2.5.  Savanoriai ir praktikantai. VDC dirbo 6 aktyvūs savanoriai, paskyrę savanoriškai veiklai 812 val. Praktiką atliko ir prie VDC veiklos teikiant pagalbą rizikos grupės šeimų vaikams, organizuojant jų turiningą laisvalaikį prisidėjo 24 studentai, iš jų 18 – Klaipėdos universiteto, 3 – Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, 2 – Klaipėdos valstybinės kolegijos, 1 – Socialinių mokslų kolegijos.

III. BBBS PROGRAMOS VEIKLA 2022 METAIS
3.1. Programos darbuotojai. BBBS programoje dirbo jaunesnioji koordinatorė, psichologė (nuo 2022 m. birželio  21 d.) dirba savanoriškais pagrindais).
3.2.    Programos dalyviai:
-  26 savanoriai - mentoriai,
-  24 emocinų ir elgesio sutrikimų turintys vaikai.
3.3. 2022 metų veiklos:
-  individualus savanorių darbas su vaikais ir paaugliais;
- savanorių stiprinimas ir motyvavimas (bendros edukacinės išvykos ir užsiėmimai, kurių metu programos dalyviai stiprino tarpusavio ryšį, geriau vienas kitą pažino, kūrė pozityvius patyrimus per įvairias veiklas ir bendravimą);
3.4. Individualus savanorių darbas su vaikais ir paaugliais. Savanoriai individualiam darbui su vaikais paskyrė 1018 valandų.
3.5. Savanorių stiprinimas ir motyvavimas. Savanoriai stiprinami ir motyvuojami įtraukiant į įvairias bendras veiklas, renginius, išvykas, kvalifikacijos kėlimo mokymus. Skatinamos savanorių ir vaikų išvykos, kurių metu stiprėja ryšys ir bendrystė.
2022 m. vykusios savanorių stiprinimo ir motyvavimo veiklos:
Vasario 27 d. Vaivorykštės tako gimnazijos spektaklis „Sudužusi širdis“.  Dalyvavo 10 vaikų ir savanorių,
kuriems spektaklis labai patiko ir buvo diskusijų pagrindas apie gėrio ir blogio kovą.
Kovo 5 d. Neformalus BBBS komandos susitikimas koncerte. Prisijungė 10 savanorių. Savanoriai geriau pažino vienas kitą, stiprino ryšį, kuris svarbus palaikant vienas kitą draugystėse su vaikais. Tą puikiai iliustravo ir metų pradžioje atlikta vidinė BBBS savanorių anoniminė apklausa, kuria norėta išsiaiškinti jų lūkesčius, norus, išgirsti pastebėjimus. Daugelis pabrėžė kaip reikalingą susitikimus, tarpusavio bendravimą jų motyvacijai palaikyti.
Kovo 20 d. Žygis, paminint Tarptautinę Dauno sindromo dieną. Jau tradicija tampančiame žygyje dalyvavo iš viso 11 dalyvių.
Balandžio 23 d. Išvyka ant Kartenos piliakalnio. BBBS poros vyko pasigrožėti atbundančia gamta, išvykoje ieškojo ir fotografavo nurodytus objektus, bendravo, piknikavo. Viso 15 dalyvių.
Gegužės 14 -15 d. Savanorių mokymai "Savanorystės prasmė ir iššūkiai”. Savanoriai stengėsi labiau pažinti save, savo santykį su savanoryste. Nagrinėta motyvacijos tema savanorystėje, savęs kaip komandos dalies suvokimas, bendravimo su vaikais principai, aktyvus klausymas, ribų nusistatymas.
Liepos 3 d. Didžiųjų ir Mažųjų draugų išvyka į Vinetu k. Poros dalyvavo edukacijoje, leido laiką kartu, bendravo ir dalijosi patirtimis. Vaikai stiprino buvimą komandoje ir gebėjimą dalyvauti bendrose veiklose.
Rugpjūčio 6-7 d.  Kasmetinė BBBS mentorių ir vaikų vasaros stovykla. Plaukimas baidarėmis puikus laikas poroms praleisti laiko kartu, o stovyklavimas, vakarojimas prie laužo, nakvynė palapinėse suteikia
galimybę visai BBBS komandai praleisti laiko kartu, sustiprinti komandinį ryšį, pasidalinti patirtimis.
Rugsėjo 17 d. BBBS savanorių žygis pajūriu    Keletas savanorių susikooperavo ir žygiavo pajūriu puoselėdami bendrystės jausmą.
Spalio 22 d. Mokymai „Bendravimas su psichologines traumas patyrusiais vaikais, vaikais iš sunkumų turinčių šeimų ir šeimynų.“ Seminare teorija buvo sustiprinama specifinėmis technikomis, kurios padeda bendravime su vaikais. Dalyvavo 10 dalyvių.
Gruodžio 11 d. Kalėdinė edukacija – sausainių dekoravimas. Vaikai ir savanoriai keitėsi dovanėlėmis, aptarė praėjusius metus ir surašė norus bei svajones kitiems metams. Dalyvavo 23 programos nariai.
Advento laikotarpis.    Uždaroje FB grupėje BBBS savanoriai ir vaikai vykdė advento užduotis ir dalijosi, kaip kam kas pavyko. Įsitraukimas į bendrą veiklą ir per nuotolį, stiprina komandinį ryšį.
3.6. Programos rezultatai
-  sudarytos 5 naujos draugystės,
-  pratęsta 11 draugysčių,
-  nutrauktos 8 draugystės.

IV.  NAUJŲ SAVANORIŲ PRITRAUKIMAS
Ataskaitiniais metais buvo siekiama viešinti DPJC veiklas, didinti jų žinomumą, pritraukti naujų savanorių.
Vyko šios veiklos:
Kovo 29 d. nuotoliniu būdu vyko BBBS programos pristatymas socialiniams darbuotojams ir atvejų vadybininkams.
Balandžio 8 d. - „Studijų regata“, kurioje pristatytos savanorystės galimybės DPJC. Buvo bendrauta ne tik
su pavieniais lankytojais, kurie domėjosi DPJC veikla ir įvairiomis programomis, bet ir kontaktuota su aukštosiomis mokyklomis dėl bendradarbiavimo.
Gegužės 1 d. - BBBS Facebook paskyroje paviešintas filmukas. Jame programa pristatoma iš savanorių perspektyvos, pasakojama apie patirtis.
Gegužės 5 d. - DPJC veiklos pristatymas ir BBBS programos projekto „Student Civic Engagement“ dalyviams (užsienio studentams) Klaipėdos universitete. Buvo apsikeista patirtimi, kaip skatinti žmones siekti ilgalaikės savanorystės, kokios iškyla dvejonės, kas motyvuoja.
Birželio 15 d. - BBBS savanorių parengiamieji kursai, prie kurių prisijungė 6 dalyvės (prie programos prisijungė 5 naujos savanorės. Viena iš dalyvių vis dėlto atsisakė ir svarsto savanorystę vėlesniame etape).

V. DPJC BENDRUOMENĖS STIPRINIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu DPJC bendruomenė stiprėjo šiuose renginiuose ir išvykose:
Kovo 14 d. - 27-ojo DPJC gimtadienio šventė. Šv. Brunono parapijoje vyko bendra malda už DPJC bendruomenę, po jos šventinė agapė.
Balandžio 7 d. - IX-oji mokinių mokslinė konferencija “Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“, kurią nuotoliniu būdu organizavo Klaipėdos universiteto SHMF fakulteto Pedagogikos katedra. Konferencija buvo skirta mokyklos bendruomenės narių emocinei savijautai po pandemijos, mokinių patiriamų iššūkių bandant sugrįžti į įprastą ritmą bei mokinių iniciatyvų, siekiant minimizuoti pandemijos padarinius, ištirti. DPJC – vienas iš konferencijos partnerių.
Gegužės 27 d. - piligriminė, motyvacinė darbuotojų ir savanorių išvyką į Vilnių. Aplankytas Bernardinų bažnyčios ir Šv. Onos bažnyčios kompleksas, susitikta su kunigu teol. lic. Ričardu Doveika.
Rugsėjo 27 d. - Klaipėdos miesto savivaldybės padėkų socialiniams darbuotojams vakaras. Padėkos raštus gavo 2 darbuotojai.
Spalio 11 d. - motyvaciniai komandiniai mokymai darbuotojams Nidoje. Mokymuose skatinta bendrystė, pasitikėjimas vienas kitu, ryšio stiprinimas.
Gruodžio 5 d. - Tarptautinė savanorių diena. Šv. Mišių metu meldėmės už savanorius, jų tarnystę, po jų vyko šventinė agapė.
2022 m. gegužės – lapkričio mėn. DPJC darbuotojai kartu su savanoriais atliko vidaus patalpų, esančių Darželio g. 11-58, Klaipėda, kosmetinį remontą. Buvo atnaujintos grindys, išklijuoti tapetai, perdažytos lubos. Atnaujintos darbo vietos DPJC darbuotojams.

VI. VYKDYTI PROJEKTAI
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdyta 10 projektų:
1. „Dienos socialinės priežiūros paslaugos VDC“, finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos.  Projekto tikslas – vaikų dienos socialinės priežiūros teikimas.
2. “Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos“, finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos. Projekto tikslas – vaikų dienos socialinės priežiūros teikimas.
3.  “Šeima – tai mano, tavo ir visų turtas!”, finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės  administracijos.
Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams padedant įveikti pandemijos pasekmes, iš naujo adaptuotis šeimoje.
4. „Parodyk šeimai kelią, kuriuo ji turi eiti (Pat 22,6)“, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams padedant įveikti pandemijos pasekmes, tapti savarankiška ir visuomenėje aktyvia šeima, puoselėjančia pagarbą, pagalbą vienas kitam, krikščioniškas vertybes.
5.  „Draugystės korys - 2“, finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos. Projekto tikslas– organizuoti krizę patiriančių šeimų ir nepilnų šeimų vaikų turiningą užimtumą atostogų metu, skatinant saviraišką neformalioje veikloje.
6. „Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal Vyresniojo draugo programos metodiką“, finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos. Projekto tikslas – vaikų, turinčių bendravimo sunkumų psichikos sveikatos stiprinimas pagal BBBS metodiką.
7. „Big Brothers Big Sisters mentorystės programos stiprinimas: naujų savanorių pritraukimas ir motyvavimas ilgalaikei savanorystei“, finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos. Projekto tikslas – stiprinti savanorių tinklo kūrimą: didinti motyvaciją, keliant kvalifikaciją.
8.  “DPJC - prieglobstis šeimai“, finansuojamas Lietuvių katalikų religinės šalpo. Projekto tikslas – krizę patiriančių šeimų vaikams ir jų šeimos nariams, savanorių pritraukimui, paruošimui ir stiprinimui, DPJC žinomumui ir sklaidai didinti.
9.  „DPJC – priebėga vaikui ir suaugusiajam“, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto tikslas – gauti paramos lėšų ir jas tikslingai panaudoti gerinant DPJC mikroklimatą, lankytojų bei
darbuotojų sveikatą ir skatinti motyvaciją dirbti rizikingomis sąlygomis.
10. „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ (2014-2022 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa) (toliau – KPŠ). Projekto tikslas – suteikti kompleksines paslaugas šeimai neišskiriant jokių grupių. Šeimos turėjo galimybę rinktis  iš daugiau nei 10 skirtingų nemokamų paslaugų, kurias vykdė partneriai. 2022 m. projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ DPJC suteiktomis įvairiomis nemokamomis paslaugomis pasinaudojo 610 Klaipėdos miesto gyventojų, iš jų: 135 lankė individualias psichologo konsultacijas, 22 asmenys lankė psichologų organizuojamas grupes, 308 asmenys dalyvavo tėvystės įgūdžių ugdymo seminaruose ir stovyklose, 145 vaikų dalyvavo vaikų ir paauglių klubuose.

VII. BENDRADARBIAVIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu bendradarbiauta su:
-    BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras;
-    Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“;
-    Labdaros ir paramos fondas „Vilties liepsna“;
-    Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“;
-    Všį „Fizinio aktyvumo akademija“;
-    Lietuvos šaulių sąjunga;
-    Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės;
-    Klaipėdos universitetas;
-    Klaipėdos valstybinė kolegija;
-    Socialinių mokslų kolegija;
-    Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras;
-    Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras;
-    Klaipėdos bendruomenės pareigūnai;
-    Švietimo ir ugdymo įstaigos;
-    Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija.

VIII. RĖMĖJAI
-    Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
-    Klaipėdos miesto savivaldybė
-    Lietuvos katalikų religinė šalpa
-    LPF Vilties liepsna
-    AB Sostena Klaipėdos skyrius
-    Marijos virtuvėlė
-    UAB Vakarų langai
-    PC „AKROPOLIS“
-    UAB „Tapetija“
-    UAB „Naujapolė“
-    UAB DEPO DIY LT
-    UAB Tapetas LT
-    Toronto Prisikėlimo parapija
-    Privatūs asmenys, skyrę 1,2 proc. DPJC veiklai savo pajamų mokesčio
-    Fiziniai asmenys

IX. PLANUOJAMI ATEITIES DARBAI
DPJC planuoja ir toliau aktyviai dirbti su vykdomomis programomis ir vykdyti veiklų tęstinumą pagal 2022–2024 strateginį veiklos planą. Pagal galimybes DPJC sieks stiprinti savo finansinį tvarumą, vykdys viešinimą ir sklaidą siekiant pritraukti jaunus žmones ir savanorius.